А
10
2011

Обучение на персонала на ЦНСТ

Печат

С оглед иновативността на услугата, новосформирания персонал има нужда от обучение, подкрепа и повишаване на неговата квалификация. Обучението се проведе от външни експерти от ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „ТРЕЙС” ЕООД,(ФИЦЕ-България)

На тема „Живот в малка група – нова организация на резиднтни услуги за деца” рамките на 2 обучителни дни по 8 учебни часа на ден.

Обучителния модул цели да промени „казармения”, „ болничния” тип институционална грижа и да подкрепи процеса на създаване на друг тип резидентен престой, основан на концептуалната основа на Малка група.