В момента има 19 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 136617

Контакти

Мерлин Юзджан Ниязи

Управител ЦНСТ ДБУ

Адрес:

с.Малък Преславец, ул. „Димитър Дончев“ №1,

Силистра

България

7620


Мобилен:
0895 981 154
Информация:
E-mail:cnst_m.preslavec @abv.bg.
captcha
evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.