В момента има 15 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 112031
Ф
10
2012

Консултации и Супервизия

ПДФПечатЕ-мейл

   

При реализирането на новата социална услуга и проекта в работните  моменти се потърси подкрепата на консултант и супервизор. Това е обучителя,  договорен с организацията, която проведе обучението- Образователен център “ТРЕЙС” ЕООД(www.trace-edu.bg) към Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ. Организацията е  с опит в изпълнението на проeкти, насочени към реформа в остарялата (професионално и морално) система за предоставяне на резидентни услуги за деца в риск.  За  консултант беше номинирана г-жа Звездица Пенева, представител на тази организация. Тя наблюдава и  оказва подкрепа на новосформирания екип.  Супервизиите и консултациите бяха насочени към  професионални и организациони проблеми, свързани с пряката работа на екипа: организация на груповата работа, развитие на екипа и екипни взаимоотношения, работа по случай, индивидуална работа с децата, планиране, работна документация. В дейността бяха включени 9 човека-специалисти, работещи в ЦНСТ с. Малък Преславец. г-жа Пенева направи   екипно обсъждане на случаи; даде  препоръки за подобряване на съдържателната част на екипните срещи и оптимизиране на работата, консултира процеса по изготвяне на оценка на случай и планиране на грижата както и процеса на разработване на система за мониторинг и вътрешна оценка. Осъщестеви индивидуална супервизия на 4 човека-специалисти, работещи с деца в услугите, където бяха идентифицирани основни  проблеми на специалистите по отоношение на текущи професионални въпроси. Направи  препоръки и насочи към възможни решения за подобряване на климата в екипа  и работата с децата. Изготви  доклади за консултантска дейност и карти за групова и индивидуални супервизия. Дейността продължава да се изпълнява. 


evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.