В момента има 11 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 112023
Ф
05
2012

Разглеждане докладна записка относно разкриване на нова социална услуга "ЦНСТ"

ПДФПечатЕ-мейл

П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 17.02.2012 год. (петък)  ОТ 14:00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.........
2........
3.........
.....................................................................................................................................
13. Разглеждане на докладна записка относно разкриване на нова социална услуга “Център за настаняване от семеен тип”, като делегирана държавна дейност през 2012 г.

Внася: Кметът на общината

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Д-Р СЕБАХТИН ХАЛИД

източник: http://www.glavinitsa.bg

evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.