В момента има 14 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 112034
Д
29
2011

Една детска усмивка винаги казва много

ПДФПечатЕ-мейл

Една детска усмивка винаги казва много, а за да я има са нужни много любов, внимание и грижи, от които всички деца се нуждаят. Именно такова е желанието на всички работещи  в новооткритата социална  услуга –Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 години.

Водени от идеята , че всяко дете има право да бъде обичано, да получава ласки и да расте щастливо, екипът с голям ентусиазъм и оптимизъм  изграждат новия модел на работа.

Вече се долавят и положителни промени  от  плавното и успешно извеждане на децата от голямата институция и настаняването им а в среда, близка до семейната.

Самият живот в новата среда и обзавеждане  в новата къща осигуряват  по –голям шанс за децата, от голямата и безлична институция.  Те живеят в  малка група,  дава им се възможност да усетят по домашна и уютна атмосфера.  Децата живеят в  свои детски стаи, имат  лични вещи. Тук те имат възможност да участват в различни битови дейности според възможностите си. Голяма радост е дежурството в трапезарията. Всички  участват в сервирането, отсервирането и почистване на помещението. Те усещат , такива дребни неща, от семейния дух и атмосфера. А това им по помага   да се чувстват по –спокойни и уверени в себе си.   Децата   проявяват свободно мнението и емоциите си. Съвместно с възпитателите направиха правила за всяко помещение. По достъпен начин чрез аплкации, картинки и рисунки, поставени на различни места в центъра дежурният на смяна и менторът разговарят и затвъртяват правилата на живот и действие в къщата. По този начин се подпомага всяко дете  да поддържа реда и хигиената на определеното му помещение, да носи отговорност за вещите си. За да се запази домашния дух и атмосфера се въведе и Дневен ритъм.

В ЦНСТ се предоставя услугата Психологична подкрепа.  Тя се осъществява от психолог. Децата и персоналът имат възможността да получават навременна и адекватна психологическа помощ.

От  юни, когато  всички деца са ваканция,  започнаха дейности и по програми, които дават възможност  да се включат в занимаиня през свободното време.

1)В програма за духовно развитие и формиране на социални умения у децата.  Тя се реализира от 2 възпитатели и социалния работник.  В разговори и обсъждане се включват всички деца.

2) Програма по креативни занимания .  До 7 деца, според индивидуалинте си възможности се включват и в реализиране на дейности по тази програма. Водени от педагога в ЦНСТ, заниманията се провеждат в обособено ателие(работилница). 4 часа преди обяд –през ваканции и почивни дни ,децата имат възможност да се включат в креативни занимания. Това е една от най- любимите дейности за децата. Предстои Коледна изложба-базар на предмети, изработени с помощта на децата. От 15.12.2011г. до 25.12.2011г.  във фоайето на община Главиница ще бъдат изложени предметите.

След изготвени оценки на потребностите на децата , се очерта необходимост  от работа с външни специалисти-логопед и специален педагог.

В края на лятото специален  педагог работи индивидуално с  четири  деца със СОП в ЦНСТ(на две от тях им предстоеше постъпване в Ікл); Децата си припомниха и упражняваха чрез повторения,  автоматизираха наученото през изтеклата година в училище и в Подготвителна група, затвърдиха умения за самостоятелна работа и за концентриране на вниманието си за един  учебен час. А чрез игрите по-лесно и емоционално възпроизведоха придобитите знания и умения.

От август 10 деца, получиха възможонст да работят с логопед. Изготвена е подходяща програма за логопедична корекция, съобразена с равнището на индивидуалното невропсихологично и речево развитие.  Той провежда индивидуална  терапия по съставена индивидуален план за работа за 10 деца в ЦНСТ. Направено е обследване, диагностика на различни езиково-говорни нарушения  ; оценка на речевото развитие;- определяне на логопедичен статус;

Екипът на ЦНСТ , активно работи със  сдружение с нестопанска цел "Веста". По тяхно предложение стартира програма „Баба от сърце” . като се включиха 6 деца.Идеята на проекта е жени на пенсионна възраст, да се грижат всеки ден по четири часа за по две деца в неравностойно положение. Тези деца имат възможност да получат индивидуално внимание и контакти. Също така получават възможността излизат и контактуват с външния свят, да се ориентира и да предусещат това което ще му се случи, да се установят навици  на живот. Постигнати са много добри резултати.

В ЦНСТ е въведена менторска система. Всяко дете има свой ментор. Така възрастен от екипа  отговаря, подкрепя и оказва индивидуално внимание на детето. Той изгражда емоционална връзка и детето има възможност да се довери и сподели свои мисли  чувства. Всеки ментор организира личните празници на децата и се стреми да превърне индивидуалния празник в неповторимо изживяване на малчугана.

Проектът ще приключи през месец февруари 2012 г. и от месец март дейността на Центъра от семеен тип ще стане делигирана от държавата дейност на община Главиница.

 

автор Д.Димитрова

 

публикация във вестник "Устрем"бр.10-12, издава община ГЛАВИНИЦА

evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.