В момента има 19 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 136607

Описание на проекта

ПДФПечатЕ-мейл

 


Наименование на проекта

Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст

Компонент, по който се кандидатства 

(изпишете номера на компонента и точното му наименование)

Компонент 1 -Социални услуги за деца в риск 

Териториален обхват – (къде ще се реализира проекта)

Област: Силистра Община: Главиница

село: Малък Преславец

Продължителност на проекта  

14 месеца (01.01.2011г-28.02.2012г.) 

Вид/ тип на социалната услуга по проекта

Социална услуги резидентен тип

Цели на проекта

Обща цел (цели): Осигуряване на качество на живот и повишаване благосъстоянието на децата в риск, настанени в специализираната институция ДДЛРГ с.Малък Преславец, като им се осигурява жизнена среда за пълноценно израстване и развитие и социално включване в естествената им среда

Специфична цел: Да се развият социални услуги за пълноценен начин на живот, в среда близка до семейната, за децата на възраст от 3 до 10 години.

Основни дейности

  1. Изграждане и функциониране на Център за настаняване от семеен тип в с.Малък Преславец, общ. Главиница като преходно звено от специализираната институция към семейството – биологично, приемно и на осиновители.
  2. Изграждане капацитета на персонала на ЦНСТ за предоставяне на нови социални услуги и осигуряване високо качество на грижата за децата (подбор, мотивация и обучение, консултиране, супервизия
  3. Функциониране на ЦНСТ. Създаване на мултиинституционална мрежа за работа с клиенти и подобряване качеството на живот на настанените деца.

Описание на целевата група  

- деца от 3-10г.възраст, на които преди приемането им в ЦНСТ са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство.

- Специализиран персонал от ДДЛРГ и/ли от местното население

Брой лица от целевата група, включени в проекта

-до 15 деца , настанени в ДДЛРГ с.М.Преславец

-9 лица персонал, избран на базата на разработена процедура

Обща стойност на проекта  

179 824,42 ЛЕВА
evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.