В момента има 5 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 139577

Център за настаняване от семеен тип

ПДФПечатЕ-мейл

Намираме се в  село Малък Преславец.  Селото отстои на  9 км северно от с. Зафирово, община Главиница и на 49 км западно от град Силистра.    Живописно село разположено в хълмиста местност. Районът е красив и екологично чист. На 4 км северно от с. Малък Преславец е Блатото което е обявено за защитена местност и се намира на непосредствена близост до р. Дунав. Наричат го „Царство на водните лилии” , защото e най-голямата колония на бяла водна лилия в България

 

 Клип  До ЦНСТ с. М. Преславец       https://youtu.be/ganVAdoONbI


Социалната услуга- Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в с.Малък Преславец, община Главиница, обл. Силистра се организира и разкри в рамките на Проект „Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ който е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007–2013 по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: Договор BG 051PO001-5.2.06 -0115-С-0001 «Социални услуги за социално включване»

Проектът даде възможност да се реализират целите и дейностите, регламентирани в Стратегия за развитие на социални услуги (2011-2015г) на обл. Силистра и община Главиница, по специално, тези свързани с успешното реализиране на държавната политиката за деинституционализация.

Със Заповед № РД 01-238/21.02.2012г на Агенция за социално подпомагане,  услугата продължава като делегирана държавна дейност от 1 март 2012 година.

 

 

Какво е ЦНСТ? 

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство

Нашата мисия:
Ние дълбоко вярваме че всяко дете има нужда от любов и подкрепа, каквато е в семейството, но докато това се случи изоставените деца, трябва да получат по добра среда за живот .

Цел на услугата (ЦНСТ)

 • Осигуряване живот на детето в неинституционална среда и условия на живот, доближаващи се в максимална степен до домашния бит и семейната атмосфера
 • Осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа за всяко дете
 • Подкрепа реинтеграцията на настанените деца в биологичното семейство, тяхното осиновяване или настаняване в приемно семейство.

Целеви групи:

-Деца от 3 до 18-годишна възраст, лишени от родителска грижа, за които до момента на приемането им в ЦНСТ са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство.

 • -Възрастовите критерии за прием и напускане в ЦНСТ са  гъвкави и съобразени с индивидуалните специфики и особености на децата. 
 • -В случаите, когато детето има брат или сестра, които са останали без родителска грижа, не се разделят. Търси се възможност да бъдат събрани като се вземат предвид възрастта и обстоятелствата и спецификата на съответния случай.
 • -Деца с лека степен на умствена изостаналост, които могат да се интегрират в масовото училище.
 • -родителите, членове на семейството

Капацитетът на центъра е до 15 деца.

Дейности, предоставяни в социалната услугата ЦНСТ:

Те се реализират успоредно и паралелно във времето на престоя на децата, като стремежът на екипът е да се запази домашната и семейна атмосфера и да се избягва прекалената професионализация на живота и отношенията помежду им. Съобразно целта на услугата

А: Вход към услугата-Работа по случай- Същинска работа –през целия престой--Изход от услугата-проследяване на случая с цел избягване на рецидиви

Б: -Осигуряване на храна, облекло, самостоятелно легло, чистота, сигурност, безопасност, закрила, потребност от структура, отсъствие на страх, предоставяне на лично пространство в стаята, място за съхраняване на личните вещи, ползване на общи помещения и на място за игра

-Грижи за здравето- достъп на децата до специализирани здравни услуги – необходими медицински прегледи, изследвания за установяване на здравния статус, имунизации, диспансеризации и хоспитализации при необходимост, получаване на медицинско лечение, грижи и рехабилитация, приучване към здравословен начин на живот

-Осигуряване на психологична подкрепа и психологично консултиране съобразно индивидуалните потребности на всяко дете – насочено предимно към потребностите от любов, привързаност, идентификация и чувство за принадлежност

-Осигуряване на достъп до подходящо предучилищно и училищно образование – ученето е важна част от детството и гаранция за добро и правилно развитие, осигуряване на подкрепа в образователния процес; При нужда работа със специалисти-специален педагог, логопед, рехабилитатор;

-Осигуряване на условия и подкрепа за придобиване на жизнени умения за самостоятелен и независим живот-

-Организиране на занимания през свободното време, подкрепа и насърчаване децата да участват в подходящи за тях дейности през свободното време и да развиват своите умения и таланти – свободното време на тази възраст е силно зависимо от възрастните и е необходимо да се отделя достатъчно внимание за различни занимания с детето – рисуване, игри, оцветяване, апликации;

-Работа с родители и семейства -оказване на съдействие на детето за поддържане на връзки с рожденното или разширеното семейство тогава, когато това е в негов интерес или при възможност за приемна грижа или осиновяване

Принципи и ценности
 • Гарантиране на най-добрия интерес на детето, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето;
 • Зачитане на достойнството и личността на детето;
 • Зачитане на индивидуалните особености на всяко дете, като се отчита динамиката на детското развитие и се прилага индивидуален подход при предоставянето на грижи;
 • Насърчаване на взаимоотношенията между детето и значими за детето хора и външния свят;
 • Подпомагане на детето за вписването му в социалната среда;
 • Осигуряване на значим за детето възрастен, с който детето създава значима доверителна връзка.

Специфични за услугата принципи:

 • Средата, атмосферата и условията на живот наподобяват в максимална степен домашните уют и атмосфера – това е основната и същностна разлика между ЦНСТ и големите, безлични институционални групи
 • Естествените отношения между децата и персонала са важни – персоналът на ЦНСТ се стреми в ежедневния контакт с децата да възпроизвежда естественият начин, по който разговарят членовете на едно семейство
 • Работа в екип и междуинституционално сътрудничество
evr-s Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”. esf_bg

 

Glavinitsa_2

 

 

evr-s esf_bg

 Проект „ Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 годишна възраст „ по Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO0015.2.06 „ Социални услуги за социално включване”.

 

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.